Våra garantivillkor gäller 3 år från inköpsdatum. Se bruksanvisning tillhörande produkt för mer specifika garantivillkor.

Vilka åtgärder vidtas för att lösa problemet? Vi på Comfornette undersöker produkten och avgör om problemet omfattas av garantin. Under tiden för lagenlig reklamationsrätt som är 3 år kommer Comfornette via sin egen serviceorganisation eller en behörig servicepartner, efter egen bedömning, antingen att reparera den defekta produkten eller ersätta den med en likadan eller jämförbar produkt. I dessa fall betalar Comfornette för reparation, reservdelar, arbete och eventuella personalresor, förutsatt att produkten går att reparera utan extra utlägg för Comfornette.

Reparationer som inte har godkänts av Comfornette eller någon behörig servicepartner ersätts inte. Utbytta delar tillfaller Comfornette. Om varan inte längre säljs av Comfornette, erbjuder Comfornette en lämplig ersättningsvara. Det är Comfornette som avgör vad som är en lämplig ersättningsvara. Om det visar sig vid undersökning av Comfornette att det inte är frågan om ett garantiärende kan konsumenten komma att debiteras eventuella undersökningskostnader.

Garantin gäller endast fabrikations- och materialfel. Garantin gäller från produktens ursprungliga inköpsdatum. Inköpskvittot måste uppvisas för att garantin ska gälla. Garantin gäller endast produktens ursprungliga köpare och kan inte överlåtas. Anmälan av ärendet skall göras inom skälig tid (max 2 mån) efter det att felet upptäckts. Om sådan anmälan ej görs, trots att köparen upptäckt eller borde ha upptäckt felet, förlorar köparen rätten att åberopa garantin. Garantin gäller inte om produkten har använts i annat sammanhang än för hemmabruk i badrumsmiljö.

Garantin gäller inte produkter som har förvarats eller monterats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter.
Garantin omfattar inte normalt slitage, repor, märken eller skador som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse. Garantin gäller inte heller glödlampor, spegelkross eller transportskador. Garantin gäller inte vid frysskador eller om skador och funktionsfel uppstått genom orenheter eller kalk i vattnet.
Garantin gäller inte heller skador som uppkommit i samband med åsknedslag eller onormal variation i nätspänningen. Garantin täcker ej följdskada genom fel i levererad produkt. Garantin gäller inte demo/utställningsexemplar. Garantin gäller endast i Norden.

Produkten måste vara tillgänglig vid service.
Du måste ha följt produktens monterings- och skötselanvisningar samt gällande regler för att kunna utnyttja garantin. Monterings- och Skötselanvisningar hittar du i produktförpackningen eller på hemsidan www.comfornette.se Monteringen måste vara fackmannamässigt utförd. Så här får du hjälp Kontakta din återförsäljare. Se till att alltid spara ditt inköpskvitto. Det gäller som inköpsbevis. Du måste kunna uppvisa ditt inköpskvitto för att garantin ska gälla.

Add to cart